Διδακτορικές διατριβές

  1. Ποιμενίδου, Μ. (2008). Ο παιδαγωγικός λόγος στο νηπιαγωγείο. Μελέτη αποκλίσεων στην οργάνωση των κειμενικών ειδών και τη συγκρότηση του νοήματος. (Συνεπιβλέποντες: Β. Αναγνωστόπουλος, Δ. Κακανά). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  2. Μανώλη, Π. (2013). Ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης γραπτού λόγου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. (Συνεπιβλέποντες: Β. Αναγνωστόπουλος, Δ. Κακανά). (Συνεπιβλέπουσες: Δ. Κακανά, Π. Μεταλλίδου). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
  3. Παγκουρέλια, Ε. (2013). Ανάπτυξη επιχειρηματολογίας στο Λύκειο: εκπαιδευτικές πρακτικές. (Συνεπιβλέποντες: Σ. Χατζησαββίδης, Α. Αρχάκης). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  4. Γκόρια, Σ. (2014). Οι χάρτες στην προσχολική εκπαίδευση. Ανίχνευση των μεθόδων αποκωδικοποίησης και ερμηνευτικής προσέγγισής τους από νήπια. (Συνεπιβλέπουσες: Β. Χρηστίδου, Φ. Μπονώτη). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
  5. Παρασκευαΐδη, Α. (σε εξέλιξη). Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικού γραμματισμού με αξιοποίηση πολυτροπικών κειμένων. Μια διδακτική παρέμβαση με μαθητές/τριες της Γ΄ Γυμνασίου. (Συνεπιβλέποντες: Ε. Κατσαρού, Δ. Κουτσογιάννης). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
  6. Μόγλη, Μ. (σε εξέλιξη). Μαθαίνοντας την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα σε μη-τυπικές μορφές εκπαίδευσης. (Συνεπιβλέποντες: Ε. Γκανά, Κ. Μάγος). Βόλος, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.