Ταυτότητα

Από το 2010, η Μονάδα Γλώσσας και Γραμματισμών του Εργαστηρίου "Λόγου και Πολιτισμού" ασχολείται με έρευνες που αφορούν την ανάπτυξη της γλώσσας και τη διδασκαλία της στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών, και συγκεκριμένα αναπτύσσει έρευνες και εκπαιδευτικές δράσεις για:

  • Ανάπτυξη των πολυγραμματισμών σε περιβάλλοντα τυπικής και μη τυπικής μάθησης
  • Ανάπτυξη/αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας
  • Ανάπτυξη/αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε ειδικά κοινά (μετανάστες, ρομά, αλλοδαπούς κλπ)
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων (curriculum) για τη διδασκαλία της γλώσσας
  • Μελέτες για ποικίλες όψεις της διδασκαλίας/μάθησης της γλώσσας
  • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στους Πολυγραμματισμούς
  • Σημειωτικές αναλύσεις πολυτροπικών κειμένων
  • Αναλύσεις και διδακτικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής πρότασης των Πολυγραμματισμών
  • Μελέτη των μηχανισμών κατάκτησης της μητρικής γλώσσας από παιδιά
  • Θεωρία και ανάλυση της ελληνικής γλώσσας & γραφής