Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού, εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα αντικείμενα μελέτης και έρευνας στις περιοχές γενικής και παιδικής λογοτεχνίας, αφηγηματολογίας, παραμυθιού, έντεχνου λαϊκού λόγου. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά: καταγραφή της λαϊκής λογοτεχνίας (παραμύθια, αινίγματα), μελέτη της σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας, της λαϊκής λογοτεχνίας και αφήγησης, τη διασύνδεση με τους λαϊκούς αφηγητές-παραμυθάδες (αρχείο λαϊκών αφηγητών Θεσσαλίας, συλλογή και μελέτη λαϊκών παιδικών παιχνιδιών, τραγουδιών, παραμυθιών κ.λπ.), την ίδρυση Μουσείου Παιδικής Λογοτεχνίας και την οργάνωση εκδηλώσεων για το βιβλίο γενικά και ειδικότερα για το παιδικό βιβλίο και τη διδασκαλία της λογοτεχνίας.

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού ιδρύθηκε το 1999 από τον Ομότιμο, πλέον, καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, Β.Δ. Αναγνωστόπουλο (Φ.Ε.Κ. 146/14-6-1999). Η δραστηριότητα του εργαστηρίου για τα έτη 1999-2010 βρίσκεται στον ιστοχώρο http://elpol.ece.uth.gr/

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού από το 2009 έως και το 2019, περίοδος με επιστημονική υπεύθυνη τη Μ. Παπαδοπούλου, λειτούργησε άτυπα με δυο κατευθύνσεις (Κατεύθυνση Γλώσσας & Γραμματισμών και Κατεύθυνση Λογοτεχνίας & Παιδικού βιβλίου). Από τον Ιανουάριο του 2020 επανήλθε στην αρχική μορφή αναιρώντας τη λειτουργία των άτυπων κατευθύνσεων.

Από τα τέλη του 2010 το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού άλλαξε διεύθυνση, λόγω συνταξιοδότησης του κ. Β. Δ. Αναγνωστόπουλου. Σήμερα, Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη.

Από το 2005 το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης με κριτές ΚΕΙΜΕΝΑ, τα τεύχη του οποίου είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση:  http://keimena.ece.uth.gr

Το Εργαστήριο Λόγου και Πολιτισμού διαθέτει βιβλιοθήκη με λογοτεχνικά βιβλία, βιβλία θεωρίας της λογοτεχνίας, τεύχη των περιοδικών Διαδρομές στο Χώρο της Λογοτεχνίας για Παιδιά και Νέους, Συνεργασία, Δελφίνι, Δέντρο κ.ά. Επίσης, διαθέτει πολλές ηχογραφήσεις λαϊκών αφηγητών σε κασέτες.

Δράσεις του εργαστηρίου: Το Εργαστήριο ασχολείται με μελέτες και έρευνες για τη θεωρία, ανάλυση, κριτική και διδακτική της λογοτεχνίας και του παιδικού βιβλίου και διοργανώνει εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια με σκοπό την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και φοιτητών και το ευρύτερο κοινό της περιοχής της Θεσσαλίας. Επίσης, διοργανώνει εκδηλώσεις για την προώθηση του πολιτισμού και τη διάδοση της φιλαναγνωσίας και ασχολείται με εκδόσεις εντύπων, βιβλίων κ.λπ. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων για την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας των παιδιών σε τυπικά και άτυπα περιβάλλοντα μάθησης
  • Έρευνες για τις μεθόδους διδασκαλίας της παιδικής λογοτεχνίας στην εκπαίδευση
  • Μελέτες για την κριτική του παιδικού βιβλίου και γενικά του παιδικού έντυπου
  • Σχεδιασμό και ανάπτυξη προγραμμάτων για την εφαρμογή  της δημιουργικής γραφής στην εκπαίδευση
  • Σχεδιασμό και  πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων προώθησης του εικονογραφικού, λογοτεχνικού και κριτικού γραμματισμού
  • Σχεδιασμό και παραγωγή έντυπου παιδαγωγικού υλικού
  • Καταγραφές λαϊκών αφηγηματικών κειμένων 
  • Έρευνες για τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω των λογοτεχνικών βιβλίων
  • Εργογραφικές και βιογραφικές μελέτες Ελλήνων συγγραφέων της παιδικής λογοτεχνίας

Η διευθύντρια του Εργαστηρίου

Καθηγήτρια Τασούλα Τσιλιμένη

 

Laboratory of Language and Culture

The Laboratory of Language and Culture serves educational and research needs regarding the objects of study and research in the fields of general and children's literature, narrative, fairy tale and art folk speech. More specifically, the research concerns: recording of folk literature (fairy tales, riddles), study of contemporary children's literature, folk literature and storytelling, the connection with folk storytellers (archive of folk narrators of Thessaly, collection and study of popular children's games, folk songs, fairy tales, etc.), the establishment of a Museum of Children's Literature and the organization of events for the book in general and specifically for the children's book and the teaching of literature.

The Language and Culture Laboratory was founded in 1999 by Professor Emeritus at the Pedagogical Department of Preschool Education, Vasilios D. Anagnostopoulos (Government Gazette 146/14-6-1999). The activity of the Laboratory for the years 1999-2020 can be found on the website: http://elpol.ece.uth.gr/.

The Laboratory from 2009 to 2019, a period with M. Papadopoulou as a scientific supervisor, operated informally with two directions (Direction of Language and Literacy & Direction of Literature and Children’s Book). From January 2020 it returned to its original form revoking the operation of informal directions.

Since the end of 2010 the Directorate of the Laboratory has changed, due to retirement of V.D. Anagnostopoulos. Today, the Director of the Laboratory is Tasoula Tsilimeni.

Activities of the laboratory: The Laboratory deals with studies and researches on the theory, analysis, criticism and didactics of Literature and children's books. It organizes events, seminars, workshops and conferences for the training of teachers, students and the general public of Thessaly. Moreover, it organizes events for the promotion of culture and the dissemination of literacy, and it is also involved with the publication of printed forms, books, etc. More specifically, it focuses on:

• Design and development of programmes for the cultivation of children's literacy in formal and non-formal learning environments

• Research on the methods of teaching children's literature in education

• Studies on the criticism of children's books and children's publications in general

• Design and development of programmes for the implementation of creative writing in education

• Design and pilot implementation of programmes to promote iconographic, literary and critical literacy

• Design and production of printed pedagogical material

• Recordings of popular narrative texts

• Research on intercultural dialogue through literary books

• Ergographic and biographical studies of Greek authors of children's literature

 

The director of the Laboratory

Professor Tasoula Tsilimeni