Έρευνα

Η Μονάδα Γλώσσας & Γραμματισμών του Εργαστηρίου ‘Λόγου και Πολιτισμού’ καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, καθώς και άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στα γνωστικά αντικείμενα των Πολυγραμματισμών και της Διδασκαλίας της Γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης. Στοχεύει στην έρευνα πάνω σε θέματα που αφορούν στην κατάκτηση της γλώσσας και άλλων σημειωτικών συστημάτων από το παιδί, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού για τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης, στην πειραματική διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε κοινά με ειδικές γλωσσικές ανάγκες, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικών προγραμμάτων, στις αναλύσεις πολυτροπικών κειμένων (έντυπων και ψηφιακών), στη θεωρία και ανάλυση της ελληνικής γλώσσας και της γραφής. Βασικός στόχος της Μονάδας Γλώσσας και Γραμματισμών είναι η εκπόνηση, υποστήριξη, δημοσίευση και εκπαιδευτική αξιοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλους φορείς και εκπαιδευτικές μονάδες, η δημοσίευση άρθρων και μονογραφιών που προκύπτουν από ερευνητική δραστηριότητα των μελών της, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο της Μονάδας Γλώσσας & Γραμματισμών εκπονούνται ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, διδακτορικές διατριβές, μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και προπτυχιακές ερευνητικές εργασίες και αναπτύσσεται εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία/μάθηση της Γλώσσας και των Πολυγραμματισμών.